آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سیستم قدرت

Power System Engineering Research lab. (PSER Lab.)

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مجید شهابی

زمینه‌های تحقیقاتی:

- Power System Dynamics

- Power System Transients

- Distributed Generation Impacts on Power System

- Micro-Grids Operation and Control

- Smart Grids and Smart Micro-Grids

تعداد دانشجویان  فعال:

کارشناسی ارشد: 8 نفر

دکتری: 4 نفر

 

دستاوردها:

- Research project in regional power plant

- Research project in regional electric company

- Research project in regional industries

 

دستگاه‌ها:

- PCs (personal computers), #5

- 1 Printer (HP LaserJet P1006)

- 1 Scanner(HP Scan Jet G4010)

 

 نرم‌افزارها:

- EMTP v4.2.1

- PSCAD/EMTDC v4.5

- Dig Silent Power factory v2022

- IBM CPLEX

 

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

مشارکت و مشاوره در پروژه‏های تحقیقاتی و صنعتی با همکاری و پشتیبانی صنعت برق در آزمایشگاه پژوهشی مهندسی سیستم‏ قدرت

 

اطلاعات تماس: 

Phone number: +98 (11) 35501482

Fax: +98 (11) 32339214

E-mail: PSERL@nit.ac.ir,  Shahabi.m@nit.ac.ir