آزمایشگاه متالورژی جوشکاری

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: دکتر حامد جمشیدی اول

زمینه‌های تحقیقاتی:

- جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir welding)

- فراوری اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir processing)

- پوشش‌ دهی اصطکاکی (Friction surfacing)

-اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir extrusion)

ساخت افزایشی (Additive manufacturing)

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

کارشناسی ارشد:3

دکتری: 3

دستاوردها:

- پوشش دهی اصطکاکی کامپوزیت زمینه آلومینیومی

- ساخت کامپوزیت زمینه مسی به کمک فرایند اکستروژن اصطکاکی

- ساخت افزایشی کامپوزیت زمینه آلومینیومی

 دستگاه‌ها:

- جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

- جوشکاری مقاومتی الکتریکی

- جوشکاری قوسی تحت محافظت گاز آرگون

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

- جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

- فراوری اصطکاکی اغتشاشی

اطلاعات تماس:

35501808

h.jamshidi@nit.ac.ir