آزمایشگاه نانو مواد

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: رضا شیدپور

زمینه‌های تحقیقاتی:

1. فوتوکاتالیسیس

2. کاتالیسیس

3. نانوالکتروشیمی: باتری – سلول خورشیدی – پیل هیدروژنی

4. نانوبیومواد: رهایش دارو-مواد دندانی

5. شبیه سازی مواد

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال :

کارشناسی ارشد: 10

دکتری: 0

دستاوردها:

- ساخت فوتوکاتالیست صنعتی جهت تصفیه آب

- ساخت الکترولیت جامد برای باتری

- ساخت ماده دندانی

دستگاه‌ها :

- دستگاه ساخته شده در آزمایشگاه الکتروریسی

- فوتوراکتور ساخته شده در آزمایشگاه

- دستگاه تست اپتیکی در طول موجهای مختلف

 اطلاعات تماس:

09126704166

r.shidpour@nit.ac.ir