آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای نوین غشایی و بیوتکنولوژی