آزمایشگاه هیدرولیک

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: دکتر رضا دزواره

 زمینه‌های تحقیقاتی:

- بررسی آب شستگی اطراف پایه های پل

- مطالعه جریان موج در محیط های دریایی

- بررسی پدیده آب¬شستگی پایین¬دست سازه¬های هیدرولیکی

- توسعه معادلات مشخصه های آب شستگی در بستر محیط های فرسایش پذیر

- اجرای راهکارهای کاهش آب¬شستگی در بسترهای رسوبی

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

کارشناسی ارشد: 2

دکتری:1

MSc: 2

دستاوردها:

• ارائه معادله پیش¬بینی عمق آب¬شستگی اطراف پایه¬های پل در حضور برداشت مصالح پایین¬دست آن در بستر رودخانه و پیشنهاد فاصله بهینه برداشت ¬(چاپ یک مقاله علمی پژوهشی ISC)

• ارائه معادله پیش¬بینی عمق آب¬شستگی اطراف پایه¬های پل در حضور اجسام شناور بالادست ¬(یک مقاله علمی پژوهشی ISCدر حال داوری و یک مقاله علمی پژوهشی ISI در حال نگارش)

• صحت¬سنجی مدل¬های عددی کاهش آب¬شستگی اطراف پایه¬های پل با آزمایش¬های مربوطه (چاپ دو مقاله علمی پژوهشی ISC، یک مقاله علمی پژوهشی ISI در حال داوری و یک مقاله علمی پژوهشی ISI در حال نگارش)

دستگاه ها:

- فلوم تحقیقاتی چندمنظوره شیب¬پذیر

-کانال تحقیقاتی موج ساز با شیب ثابت

- پروفیل بردار لیزری رسوبات کف فلوم تحقیقاتی شیب پذیر

- فلوم تحقیقاتی رسوب (شیب ثابت)

- دستگاه اندازه گیری فشار در لوله ها

- دستگاه هیدرولوژی

- سرعت سنج میکرومولینه دیتالاگردار

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

• اجرای آزمایش های آب¬شستگی پایه های پل و اقدامات کاهشی 

• اجرای آزمایش¬های آب شستگی در محیط رودخانه های کم عرض

• اجرای آزمایش¬های آب¬شستگی پایین دست سازه های هیدرولیکی و اقدامات کاهشی

• اجرای آزمایش¬های جریان موج در محیط های دریایی

• اجرای آزمایش¬های جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی

• امکان توسعه معادلات پیش بینی نیمرخ های آب شستگی در بسترهای رسوبی

• بررسی بارش و رواناب

• بررسی جریان از چاه اجرای آزمایش¬های افت فشار موضعی و طولی در لوله¬ها

موارد قابل ارائه در تالار افتخارات دانشگاه:

 • پیشنهاد و ارائه دو معادله تجربی مستقل پیش¬بینی عمق آب شستگی اطراف پایه¬های پل (اجراشده) برای حالت برداشت مصالح پایین¬دست پایه و تجمع اجسام شناور بالادست پایه و چند معادله پیش¬بینی در حال توسعه (در حال انجام)

• یک مقاله علمی پژوهشی ISI در حال داوری و چندین مقاله علمی پژوهشی ISI در حال نگارش 

• چاپ 3 مقاله علمی پژوهشی ISC و یک مقاله علمی پژوهشی ISC در حال داوری 2 مقاله کنفرانسی فارسی انتشاریافته، یک مقاله کنفرانسی انگلیسی و یک مقاله کنفرانسی فارسی در حال داوری