آزمایشگاه شبیه‌سازی سیستم‌ها

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: آرش نعمت پور

 زمینه‌های تحقیقاتی:

simulation -optimization-

healthcare profiles simulation-

 stochastic mathematical model-

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

کارشناسی ارشد:7

دکتری:0

 دستاوردها:

در حال حاضر کدنویسی مدل های شبیه سازی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع انجام میشود

 دستگاه‌ها :

- سه دستگاه کامپیوتر

- شبیه سازی فرایندهای گسسته- پیشامد

اطلاعات تماس:

09111141079

y.nemati@nit.ac.ir