آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای عملیاتی و جداسازی

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: دکتر قریشی

زمینه‌های تحقیقاتی:

- غشا

- جاذب ها

- پیل های سوختی

- تصفیه آب

- تصفیه گاز

تعداد دانشجویان فعال:

PhD: ..5.... MSc: ...8..

 دستاوردها:

چاپ مقالات متعدد در ژورنال های بین المللی دانشجوی دکتری به عنوان ارائه دهنده برتر در کنفرانس خارجی تز برتر دکتری

دستگاه ها:

- دستگاه جذب گاز

-کوره تحت خلا

-آون

-اسپکتروفتومتر

- ویسکومتر

- شیکر انکوباتور

- سانتریفوژ

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

به علت فرسودگی و کمبود قطعات در حال حاضر امکان سرویس دهی خارجی وجود ندارد

اطلاعات تماس:

09111123408